Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Aktualności

Stan zaawansowania prac

Wykonawca zakończył główne prace budowlano - montażowe na nowej stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Pelplin.
W chwili obecnej rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu oraz rozpoczęcia prób i testów.

 

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

 

Podanie napięcia na rozdzielnie 110 kV

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze, gotowa do podania napięcia oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

 

 

Próba napięciowa linii 220 kV

Inwestor przeprowadził próbę napięciową i obciążeniową linii 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

 

Rozdzielnia 220 kV i 110 kV oczekuje na podanie napięcia

Rozdzielnia 220kV oraz Rozdzielnia 110kV w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu. W dalszym ciągu linia 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk pracuje w trybie awaryjnym

Linia 220 kV ponownie załączona do pracy

Zakończono prace montażowe na wyłączeniu linii 220kV relacji Stacja Gdańsk – Stacja Jasiniec. Ciąg liniowy 220kV relacji Stacja Jasiniec – Stacja Pelplin – Stacja Gdańsk załączono w trybie awaryjnym.

Autotransformator AT4, Rozdzielnia 220kV oraz Rozdzielnia 110kV w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

Prace Montażowe

Przystąpiono do prac na wyłączeniu linii 220kV relacji Stacja Gdańsk – Stacja Jasiniec w celu podania napięcia na nowe urządzenia zainstalowane w Stacji  400(220)/110 kV Pelplin. Prace zakończą się włączeniem stacji Pelplin do Krajowego Sytemu w ramach realizacji Fazy I zadania.

Rozpoczęto fazę II budowy stacji Pelplin

Wykonawca przystąpił do realizacji prac budowlano-montażowych przewidzianych w fazie II projektu, do których m.in. należy montaż drugiego autotransformatora oraz dalsza rozbudowa rozdzielni 400 kV.

Prace montażowe zakończone.

Wykonawca zakończył główne prace montażowe. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. planowane jest uruchomienie Autotransformatora AT4.

Budynki stacyjne gotowe.

Wykonawca zakończył prace dotyczące obiektów kubaturowych na terenie rozdzielni. Obecnie trwają prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe stacji elektroenergetycznej Pelplin Faza I.

Rozdzielnia 110 kV gotowa.

Zakończył się już montaż aparatury pierwotnej rozdzielni 110 kV. Uruchomiono także rozdzielnie potrzeb własnych 400/230 V AC stacji Pelplin.

Prace w tzw. obwodach wtórnych Stacji Pelplin

Wykonawca rozpoczął montaż szaf sterowniczych dla rozdzielni 110 kV i rozdzielni 400 kV w pomieszczeniu nastawni nowo wybudowanego budynku technologicznego.

Wyłączenie linii 220 kV

Faza I realizacji Stacji Pelplin oczekuje na planowane wyłączenie linii 220kV relacji Stacja Gdańsk – Stacja Jasiniec w celu podania napięcia na nowe urządzenia zainstalowane w Stacji  400(220)/110 kV Pelplin. Włączenie Stacji Pelplin do Krajowego Sytemu zakończy Fazę I realizacji zadania.

Montaż aparatury wysokiego napięcia na stacji

Ciąg dalszy prac na stacji elektroenergetycznej Pelplin. Zakończył się już montaż aparatury wysokiego napięcia na rozdzielni 400 (220) kV, a także montaż autotransformatora dostarczonego ze stacji elektroenergetycznej Ostrołęka. Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem aparatury wysokiego napięcia na rozdzielni 110 kV.

Prace pomiarowe na rozdzielni 110 kV

Przystąpiono do rozpoczęcia prac kontrolno – pomiarowych zmierzających do uruchomienia kompletnej Rozdzielni 110kV w celu umożliwienia wprowadzenia linii 110kV lokalnego dystrybutora Energa S.A..

Linia 220 kV ponownie załączona

Zakończyła się przebudowa istniejącej linii 220 kV dochodzącej do stacji Pelplin. Linia jest juź ponownie pod napięciem i pracuje jako ważne ogniwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Równocześnie na terenie stacji prowadzone są także inne prace. Obecnie trwa montaż osprzętu obwodów wtórnych (również w budynku nowo wybudowanej rozdzielni 400 kV).

Ruszyła przebudowa linii 220 kV Jasiniec - Gdańsk 1

Wykonawca rozpoczął przebudowę istniejącej linii 220kV relacji Jasiniec - Gdańsk 1. Umożliwi ona wprowadzenie linii 220kV na nowobudowaną stację elektroenergetyczną Pelplin, dzięki czemu stacja zostanie podłaczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Konstrukcje wsporcze oraz aparatura nowobudowanej rozdzielni 400 kV

Kolejne pozwolenie wydane

Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla zakresu Fazy I realizacji budowy stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Prace Budowlane nabierają tempa – Autotransformator już na stacji

W ostatnich dniach na stację został dostarczony i wprowadzony na specjalnie przygotowane stanowisko autotransformator 220/110 kV.
Dzięki niemu moc dostarczona do stacji z okolicznych farm wiatrowych będzie mogła być wprowadzona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Ponadto Wykonawca kończy montaż aparatury pierwotnej w tzw. polach rozdzielni 400 kV i 110 kV.”

Rozpoczęto budowę rozdzielni 400kV - Faza II

Wykonawca inwestycji rozpoczął realizacje FAZY II w zakresie Budowy Napowietrznej Rozdzielni 400 kV. Poniżej zdjęcie prezentujące teren nowowybudowanej stacji elektroenergetycznej Pelplin.

Inwestycja w realizacji. Ciąg dalszy prac na stacji.

Prace budowlane na terenie stacji elektroenergetycznej Pelplin przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonano już stan surowy budynku technologicznego. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem stanowiska dla autotransformatora. Równocześnie trwa montaż fundamentów prefabrykowanych pod konstrukcję wsporcze aparatury w polach rozdzielni 110kV i 400 kV.

Teren stacji elektroenergetycznej Pelplin. W tym miejscu powstanie rozdzielnia 110 kV i 400 kV.

Kolejny etap zakończony

Wykonawca zakończył montaż, fundamentów, konstrukcji i aparatury rozdzielni 110kV Faza II, budowanej w celu przyłączenia lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Makroniwelacja terenu rozpoczęta

Na budowie stacji elektroenergetycznej Pelplin rozpoczęły się pierwsze prace budowlane związane z makroniwelacją terenu pod stację oraz przygotowaniem ław fundamentowych, na których posadowione zostaną ściany budynku technologicznego. W nim zamontowane zostaną wszystkie urządzenia i aparaty ogólnostacyjne niezbędne do poprawnej pracy stacji elektroenergetycznej.

Na zdjęciu widoczny montaż szalunków pod fundamenty budynku.

Spotkanie z mieszkańcami

28 lipca w świetlicy gminnej w Nowym Dworze Pelplińskim odbyło się spotkanie Wykonawcy inwestycji z lokalną społecznością. Przedstawiono zakres planowanych prac, a także zasady ich realizacji. Wykonawca zobowiązał się prowadzić je w sposób jak najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Wojewoda wydał pozwolenie na budowę

9 czerwca br. Wojewoda Pomorski zatwierdził Projekt budowlany i wydał Pozwolenie na budowę dla Stacji Pelplin.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana!

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin po przeprowadzeniu procedury oceny odziaływania na środowisko oraz uzgodnień zamierzenia inwestycyjnego z RDOŚ w Gdańsku i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, 30 marca br. wydał Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji. To już ostatni krok przed uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ciąg dalszy prac

Wykonawca ukończył prace związane z projektowaniem koncepcji budowy nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Pelplin. Stacja będzie miała szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego północnej Polski. Projektanci doprecyzowali wszystkie szczegóły techniczne, które pozwoliły zakończyć prace związane z Projektem budowlanym dla etapu nr I. budowy.

W mediach o inwestycji

W lokalnym magazynie "Verizane" ukazały się dwa artykuły dotyczące realizowanej inwestycji. Pierwszy opisuje zakres prac i znaczenie projektu dla regionu, natomiast drugi to rozmowa o inwestycji z Burmistrzem Pelplina Patrykiem Demskim. Obydwie publikacje dostępne są w zakładce Media o inwestycji.

Spotkanie informacyjne o inwestycji

19 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone planowanej do wybudowania stacji Pelplin.

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski. Następnie odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji przedstawiciel Wykonawcy - PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. - Piotr Mucha, zaprezentował inwestycję. Omówił jej znaczenie i zakres planowanych prac. Zaproszony na spotkanie dr inż. Marek Szuba – pracownik Naukowy Politechniki Wrocławskiej szczegółowo przedstawił kwestię oddziaływania stacji elektroenergetycznej na środowisko.

Oprócz władz samorządowych Pelplina, w spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele powiatu Tczewskiego - Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Adam Klimczak, a także przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, Diecezji Pelplińskiej oraz firm: ENERGA Operator S.A. PELKOM oraz Energoprojektu Poznań.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w Galerii.

Spotkanie z Burmistrzem

15 stycznia przedstawiciele Wykonawcy inwestycji - firmy PBE ELBUD Warszawa spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Patrykiem Demskim. Spotkanie miało charakter informacyjny - omówiono cel i zakres zadania, harmonogram prac, a także sposób w jaki będą prowadzone. Wykonawca zapewnił, że wszystkie prace prowadzone będą tak aby uciążliwości z nimi związane były minimalne dla otoczenia.

Spotkanie Wykonawcy z Burmistrzem Pelplina

5 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z Burmistrzem Pelplina Andrzejem Stanuchem. Tematem rozmów była mająca niebawem ruszyć budowa stacji elektroenergetycznej. Wyjaśniono znaczenie inwestycji i omówiono jej planowaną lokalizację. Ustalono także zasady współpracy pomiędzy firmami wykonawczymi, a gminą. Obydwie strony zadeklarowały chęć współdziałania. Burmistrz podkreślił przy tym, że oczekuje, iż inwestycja prowadzona będzie w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia, co potwierdzili przedstawiciele Wykonawcy.

Umowa podpisana!

Operator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. i Energoprojekt Poznań S.A. na budowę stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV w Pelplinie. Nowa stacja będzie jednym z ważniejszych punktów na mapie systemu przesyłowego w Polsce i kluczowym dla zasilania północnej części kraju. Obiekt ma być gotowy pod koniec 2018 r.

Stan zaawansowania prac

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu

Prace budowlano - montażowe

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

 

Stan zaawansowania prac montażowych

Rozdzielnia 110kV w docelowym obmiarze oczekuje na wprowadzenie linii 110kV lokalnego Operatora.

Rozdzielnia 110kV wraz z Autotransformatorem w zakresie realizacji Fazy I zadnia oczekują kolejny miesiąc na podanie napięcia przez Inwestora zgodnie z planem pierwszego łączenia obiektu.

 INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań