Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin

 

Słowniczek pojęć

Bezpieczeństwo energetyczne
To stan, w którym nie występuje zagrożenie przerwami w dostawach energii elektrycznej. Oznacza to taki stan sieci, w którym każdy obszar zasilany jest z co najmniej dwóch, niezależnych od siebie źródeł. Dzięki temu, w przypadku awarii jednego z nich, energia elektryczna, w sposób niezauważalny dla jej odbiorców, przesyłana jest z alternatywnego połączenia.

Inwestycje celu publicznego
To zadania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z treścią ustawy, przez inwestycję celu publicznego rozumie się m.in. "budowę i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń."

Linie najwyższych napięć
Linie, którymi przesyłane jest napięcie elektryczne o napięciui 220 kV lub 400 kV. Linie najwyższych napięć pozwalają przesyłać energię elektryczną na największe odległości, równocześnie redukując towaryszące przesyłowi straty energii.

Pole liniowe
Część rozdzielni przeznaczona do wykonywania określonego zadania na stacji np. zasilania określonego miasta lub regionu.

System elektroenergetyczny
Zbiór obiektów i urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Uziemienie
Jest to połączenie obwodu elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Ilość energii elektrycznej niezbędna do zaspokojenia zapotrzebowania wszystkich odbiorców danego obszaru.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elbud Warszawa        Energoprojekt Poznań